Цели на проекта

Обща цел на проекта:

Опазване на биоразнообразието и устойчиво управление на природните ресурси в трансграничния регион Смолян - Ксанти чрез подобряване на комуникацията и взаимодействието между отговорните институции при възникване на природни бедствия.

Специфични цели:

• Да се гарантира опазване на околната среда от природни и предизвикани от човешката дейност бедствия, чрез създаване на механизми и правила за съвместно управление на риска и превенция.

• Да се подобри координацията на институциите от двете страни на границата между България и Гърция при възникнали бедствени ситуации.

• Да се повиши екологичната култура на местното население и посетителите на региона чрез обучение, рекламни и информационни дейности.