Дейности

Дейностите, които ще се реализират по проект „Чрез превенция да съхраним природната красота на Родопа планина” с акроним REPORT са:

  • Създаване на ситуационни центрове (по един в Смолян и Ксанти) и оборудването им със специализиран софтуер и хардуер за приемане на оперативна информация и създадена широкообхватна база от данни. Информацията в центровете ще се получава от 20 на брой автоматични метеорологични станции, монтирани върху мрежа от 20 метрови кули от решетъчен тип, разположени в характерни позиции от терена на трансграничния район. Кулите ще са снабдени с апаратура за отчитане на температура и вятър и с инфрачервени камери за откриване на огнища на пожари в дневни и нощни условия (дим).
  • Оборудване на 8 броя противопожарни депа със специализиран инвентар за гасене на пожари, GPS - приемници и с високопроходими автомобили за достъп до трудно достъпни терени.
  • Изготвяне на план за съвместни действия за предотвратяване на горските пожари, а при възникването им – правила за съвместни действия за потушаването им.
  • Обучение на експерти за работа със системата в ситуационните центрове, както и обучение хора от оперативните групи за работа със GPS за бързо откриване и стигане до мястото на пожара. Обучението им ще завърши с учебни демонстрации в Смолян и Ксанти. За тестване на пожаропредупредителната система ще има 2 полеви експеримента.
  • Публичността ще се осигури посредством публикации в местни вестници в Смолян и Ксанти; информационни табели, определящи степента на пожарна опасност; потребителско ръководство за предотвратяване и борба с горските пожари и причините за възникването им; информационни брошури; конференции в Смолян и Ксанти; web-сайт.