Основна информация за проекта

На 14.03.2011 г., след сключен договор № B1.11.18 между Министерството на икономиката, конкурентоспособността и търговския флот на Р Гърция като Управляващ орган на Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция - България 2007 - 2013” и Областна администрация Смолян, като водещ бенефициент, започна реализацията на проект „Чрез превенция да съхраним природната красота на Родопа планина” с акроним REPORT.

Проектът е по приоритетна ос 1: Качество на живот; Област на интервенция 1.1: Опазване, управление и насърчаване на природните ресурси на Програмата. Главната цел на приоритетната ос е да защитава и насърчава богатите и разнообразни природни ресурси на региона като средство за балансирано икономическо развитие и да управлява риска срещу природни и предизвикани от човешка дейност бедствия. Тази област на интервенция се стреми да стимулира съвместни проекти, насочени към съхранението на природните богатства за бъдещите поколения, да управлява екологичните ресурси за настоящата експлоатация и бъдещ растеж и да ги насърчи като средство за привличането на различни видове инвестиции, като винаги отчита политиките на ЕС по отношение на въпросите на опазването на околната среда.

Общият бюджет за одобрения проект „Чрез превенция да съхраним природната красота на Родопа планина”, REPORT е в размер на 830.920,40 €, от които 706.282,34 € се осигуряват от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, а националният принос на България и Гърция е 124.638,06 €.

Водеща организация е Областна администрация – Смолян, а партньор при изпълнението на дейностите по проекта е Региона на Източна Македония и Тракия. Проекта ще се изпълнява за срок от 18 месеца, като дейностите ще се реализират за териториите на област Смолян и района на Ксанти.

Проектът предвижда създаване и тестване на мониторингова система за оценка на риска от горски пожари в трансграничния регион; създаване и тестване на система за ранно предупреждение за възникнали пожари и други бедствия в трансграничния регион; повишаване административния капацитет от двете страни на границата за съвместни действия при критични ситуации; повишаване знанието и ангажираността на местните общности по отношение на превенцията, ограничаването и борбата с горските пожари.

В дългосрочен план проектът ще гарантира опазването на биоразнообразието и намаляване на риска за местното население при възникване на бедствия и по този начин ще доведе до повишаване качеството на живот и привлекателността на трансграничния регион.